Information om håndtering af persondata (GDPR)

 

Som led i indgåelsen af en aftale om udførelsen af entreprisen behandler NemByg
A/S en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail etc.) vedrørende
Jer, og vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give Jer en
række oplysninger.

NemByg A/S er såkaldt ”dataansvarlig”. Vores kontaktoplysninger er:

NemByg A/S, Øresundsvej 11, 6715 Esbjerg N, CVR: 29688648
Telefon: 75176030, e-mail: post@nem-byg.dk

Formål med behandling af personoplysninger

Vi behandler Jeres personoplysninger med det formål at kunne udføre den kon-traktindgået
entreprise, samt eventuelle ekstra arbejde, i forbindelse med projek-tet.

Vi behandler, som nævnt, kun almindelige oplysninger om Jer.

Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1,
litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendigt for udførelsen af den før-nævnte
entreprise. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f,
idet behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelsen af entrepriseopgaven
for dig.

Jeres personoplysninger kan blive videregivet til underentreprenører, offentlige
myndigheder, rådgivere, med henblik på at aftalen med dig kan realiseres.

Til brug for opfyldelsen af aftalen, med Jer indsamler NemByg A/S almindelige per-sonoplysninger
om Jer hos f.eks. de kommunale byggemyndigheder, o. Lign. i for-bindelse
med udførelsen af entreprisen

NemByg A/S vil opbevare/gemme dine personoplysninger indtil formålet med vores
behandling er opfyldt, eller vi ikke længere har hjemmel hertil.

 

 

Facebook, LinkedIn, referanceblade og NemByg A/S’ hjemmeside

Under vores udførelse af entreprisen for Jer, tager vi løbende billeder. Billederne
kan anvendes på de sociale medier, samt på vores egen hjemmeside, og i vores
referenceblade til efterfølgende prækvalifikationer.

Rettigheder i henhold til persondataforordningen
Vi gør Jer opmærksom på, at I har følgende rettigheder efter databeskyttelsesfor-ordningen
i forhold til de personoplysninger, NemByg A/S behandler om Jer:

Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig)
Retten til at anmode om berigtigelse (rettelse) eller sletning.
Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse
mod en denne behandling.
Retten til indsigelse
Retten til datatportabilitet (transmittere oplysninger).

I kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes
rettigheder, som I finder på www.datatilsynet.dk.

I har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København
K, hvis du mener, at NemByg A/S ikke behandler dine personoplysninger i
overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

I kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside
www.datatilsynet.dk