SAMHANDELSBETINGELSER VED UNDERENTREPRISER FOR OG
LEVERANDØRER TIL NEMBYG A/S AF DEN 22. NOVEMBER 2023

 

 

Indledning:

Nærværende samhandelsbetingelser gælder for kontraktforhold mellem Underentreprenører (UE) og NemByg A/S
samt for Leverandørers (LE) leverancer til NemByg A/S.
Betingelserne er gældende i sammenhæng med AB 18 med de tilføjelser og ændringer der følger af nærværende
samhandelsbetingelser og underentreprisekontrakten.

Arbejdets udførelse:

Ydelser


UE leverer alle de for entreprisen nødvendige ydelser og materialer.

Før eget arbejde opstarters skal forudgående arbejde kontrolleres af UE.

UE/LE er forpligtet til at overholde gældende love, sikkerhedsregler og bekendtgørelser.

UE/LE indestår for, at der alene anvendes gennemprøvede materialer og metoder, medmindre andet er udtrykkeligt foreskrevet af NemByg.

Byggeriets hovedmodullinjer og højdefikspunkter anvises af NemByg. Alle andre mål og højder afsættes af den enkelte UE.

NemByg sætter mandskabsvogne til rådighed for UEs mandskab.

Byggepladsetablering, tilslutning, forhold, samt vedligeholdelse inden for UEs arbejdsområde er indeholdt i entreprisesummen.

Indeholdt i UEs ydelser er fagmæssig korrekt aflukning af egne huller og udsparinger i indbyggede elementer.

Ved udførelse af varmt arbejde er UE ansvarlig for at alle sikkerhedsforskrifter overholdes, herunder brandteknisk vejledninger, at arbejdet udføres af certificerede medarbejdere og at der udfyldes og underskrives ”Aftale om varmt arbejde”, samt at stille med brandvagt, hvis dette er påkrævet.

UE er forpligtet til at gennemføre de årstids- og vejrligs bestemte foranstaltninger, der er nødvendige for udførelsen af UEs entreprise.

Samtlige udgifter hertil, herunder vejrligsbestemte vinterforanstaltninger, anses for indeholdt i UEs ydelse, med mindre der er aftalt andet i kontrakten.

I det omfang kvalitetssikringsmaterialet ikke er specificeret i udbudsmaterialet skal UE udfærdige en sagsrelateret kvalitetssikringshåndbog. Heri skal UE dokumentere materialekontrol, kontrol og godkendelse af underleverandørers tegninger, modtagekontrol, udførelseskontrol, slutkontrol samt evt. andre i arbejdsbeskrivelsen anførte kontroller. Kvalitetshåndbogen skal derudover indeholde alle sædvanlige elementer i et kvalitetssikringssystem indenfor det pågældende fag samt drifts- og vedligeholdelsesmanualer indeholdende produktinformation, certifikater m.v., ”som udført” tegninger, betjenings-, eftersyns- og pasningsinstrukser. UE skal løbende opdatere – og på anmodning fra NemByg – udlevere kvalitetssikrings- og drifts- og vedligeholdelsesmaterialet. Det endelige materiale afleveres senest ved afleveringen af byggeriet i fysiske mapper og/eller i elektronisk pdf-filformat på et USB-stik eller i byggesagens projektweb.

UE/LE garanterer, at leverancen opfylder de i NemBygs indkøbsordre specificerede krav.

Materialer og andre leverancer, som er bestemt til indføjelse i arbejdet, skal leveres af UE uden ejendomsforbehold. Når de pågældende genstande er leveret på byggepladsen, tilhører de NemByg eller bygherren.

 

 

Samvirke mellem NemByg og underentreprenøren


UE er pligtig til at lade arbejdet på byggepladsen forestå af en kompetent og beslutningsdygtig leder, der udfører effektiv styring og tilsyn med entreprisen, og som kan indgå bindende aftaler på UE’s vegne.

UE skal følge Bygherrens og NemBygs sikkerhedsprocedure. UE er ansvarlig for at videregive sikkerhedsinstruktionerne til egne håndværkere og underentreprenører.

I det omfang NemByg konstatere, at UE ikke har videregivet Bygherrens og NemBygs sikkerhedsinstruktioner og/eller egne nødvendige sikkerhedsinstruktioner, er NemByg berettiget til at gennemføre sikkerhedsinstruksen overfor de pågældende medarbejdere på UEs regning.

UE er ansvarlig for godkendt rækværk/værn for arbejdets udførelse. Værn skal kunne benyttes af øvrige underentreprenører.

UE er forpligtet til straks at afhjælpe evt. mangler i forhold til gældende sikkerhedsforanstaltninger og arbejdspladsanvisninger. Afhjælpes mangler ved sikkerhedsforanstaltninger eller arbejdspladsanvisninger ikke straks af

UE er NemByg berettiget til – uden yderligere varsel og uden anden bevissikring end fotodokumentation – at udbedre evt. sikkerhedsmangler for UEs regning.

UE skal dagligt foretage oprydning og rengøring efter egne arbejder. Såfremt oprydning og rengøring ikke sker på tilfredsstillende måde, vil oprydning og rengøring efter passende varsel(er) blive iværksat for

UEs regning. UE accepterer at fotodokumentation kan anvendes som bevis for omkostningernes nødvendighed.

I det omfang UEs håndværkere er de sidste på arbejdspladsen ved arbejdsdagens ophør er UE ansvarlig for håndværkerne lukker og aflåser byggepladsen i henhold til gældende instrukser.

Idet omfang der sker uheld eller tyveri fra pladsen kan UE gøres ansvarlig herfor, som følge af, at afluknings- og låseproceduren ikke har været efterfulgt.

UE skal give såvel NemByg som bygherren adgang til at følge og kontrollere arbejdet. På byggepladsen såvel på produktionssteder væk fra byggepladsen.

UE er ikke berettiget til at videregive nogen del af leverancen i særskilt underentreprise uden forudgående skriftligt samtykke fra NemByg.

Der kan ikke mellem UE og bygherren (bygherrens tilsyn) indgås nogen aftale om det af underentreprisen omfattende arbejde. Modtager UE nogen meddelelse eller instruktion fra bygherren (bygherrens tilsyn), skal UE straks forelægge den modtagne meddelelse eller instruktion for NemByg.

NemByg skal holde UE løbende underrettet om alle aftaler mellem NemByg og andre underentreprenører, samt om alle aftaler mellem NemByg og bygherren og alle instruktioner fra bygherren (bygherrens tilsyn), som kan være af betydning for UEs arbejde. Eksempelvis ved tilsendelse af byggemødereferater.

UE er på anmodning fra NemByg forpligtet til at medvirke i opstartsmøder/byggemøder/projektgennemgangsmøder/sikkerhedsmøder og Kickoff møder mv.

Idet omfang der anvendes digitalt delingssystem og/eller projektportal, er UE forpligtet til at holde sig opdateret omkring evt. revisioner/ændringer som berører UEs ydelse samt hente alt tegningsmateriale ned fra projektportalen.

I forbindelse med anvendelse af digitale bygningsmodeller til projektering af byggesagen, må disse modeller kun anvendes som målgrundlag ved forudgående aftale med NemByg og modellens forfatter, idet disse modeller ikke nødvendigvis er målfaste.

NemByg er ikke ansvarlig for andres korrekte brug af de digitale bygningsmodeller, andres input/indtastninger i de digitale modeller samt evt. fejl eller evt. hacker/cyber-angreb i softwaren.

UE og dennes evt. underleverandører har pligt til at samarbejde med NemByg og evt. rådgiver for at få færdigprojekteret og udarbejdet detaljetegninger.

UE er ansvarlig for udarbejdelse af alle nødvendige arbejds- udførelse og produktionstegninger.

UE skal godkende og indestå for evt. underleverandørers tegninger, beregninger og beskrivelser.

UE kan gøres ansvarlig for evt. udførelses- og projekteringsmangler begået af UE eller UEs leverandører.

Forespørgsler, svar og godkendelser på evt. tegninger, projektdetaljer og beskrivelser der kræver godkendelse, eller involvering fra UE skal være fremsendt af UE indenfor 5 arbejdsdage fra forespørgselstidspunktet. Gentagen misligholdelse i form af manglede overholdelse af frister fra UEs side vil blive anset som væsentlig misligholdelse.

UE skal levere alle nødvendige ydelsers mv. til brug for ansøgninger til diverse tilladelser. (farligt affald, stilladstilladelser, påbegyndt arbejde, færdigmelding mv.).

 

Aflevering, mangler og ansvar:


UE skal skriftligt og med minimum 7 dages varsel indkalde til en gennemgang (førgennemgang) af arbejdet inden den aftalte aflevering. Denne førgennemgang skal foregå senest 10 dage før den aftalte afleveringsdato.
Forud for førgennemgangen skal UE have foretaget en mestergennemgang og udbedret de konstaterede mangler og/eller udarbejdet en plan for udbedringen.
Ved førgennemgangen udfærdiger NemByg en protokol med angivelse af de påpegede forhold og UEs eventuelle bemærkninger.

Afleveringsforretning afholdes når alle entrepriser er færdigmeldt og NemByg aflevere til bygherren. NemByg er dog berettiget til at indkalde til afleveringsforretning så snart UE har færdigmeldt sine arbejder.

Materialer og andre leverancer til arbejdet skal være leveret med 5 års leverandøransvar for mangler ved leverancen. Ansvarsperioden regnes fra afleveringen af det samlede arbejde. UE forpligter sig til at videreføre bestemmelserne i AB18 § 12, stk. 5 om 5 års leverandøransvar i alle handelsled. NemByg kan kræve dette dokumenteret.

UE er ansvarlig for mangler jf. bestemmelserne i AB18.  Mangelsansvaret for underentrepriser udført for NemByg ophører 5 år og 15 arbejdsdage efter afleveringen.

UE må ikke acceptere nogen former for ansvarsbegrænsninger (udover hvad der måtte følge af AB18/ABT18) i kontrakten mellem UE og dennes evt. underentreprenører og leverandører. NemByg skal endvidere have mulighed for at rette krav på erstatning udenfor kontrakt mod UEs underentreprenører og underleverandører, hvorfor AB18 § 8 stk. 5 er fraveget.

Hvis UE ikke foretager afhjælpning af påberåbte mangler jf. AB18 §§ 48 og 49 kan NemByg indkalde UE til en registreringsforretning, som tidligst kan afholdes 3 arbejdsdage efter indkaldelsens fremkomst. Udebliver UE fra denne registreringsforretning fortaber UE retten til at gøre indsigelser mod den gennemførte registrering. Herefter er NemByg berettiget til at lade de registrerede mangler udbedre for UEs regning.

Tvister:


Idet omfang der opstår uoverensstemmelser på byggepladsen mellem de respektive fag, eller mellem NemByg og UE håndteres uoverensstemmelserne hierarkisk, således at i det omfang formænd ikke kan afklare uoverensstemmelsen, overlader formændene det til projektlederne at afklare uoverensstemmelsen. Kan projektlederne ikke afklare uoverensstemmelsen overlades det til projektcheferne at afklare uoverensstemmelsen. I sidste instans overlades det til de aftaleberettigede for NemByg og UE at tage stilling til uoverensstemmelsen.

Tvister behandles jf. AB18/ABT18, dog er enhver af parterne berettiget til at meddele den anden part, at AB18 § 64 stk. 4, § 65 stk. 5 og § 69 stk. 2 ikke finder anvendelse.

NemByg har ret til at inddrage UE i retssager, herunder syn og skøn, som helt eller delvist vedrører UEs arbejder, uanset om rets- eller syns- og skønssagen verserer ved andre værneting end Voldgiftsnævnet.

 

 

Entreprisesum og betaling:


Entreprisesummen dækker samtlige UEs ydelser, hvorfor yderligere betaling ikke sker, medmindre der er indgået skriftlig aftale herom mellem NemByg og UE. Dette gælder også sædvanlige biydelser til de i udbudsmaterialet beskrevne aktiviteters fuldstændige færdiggørelse også selvom sådanne direkte biydelser ikke er beskrevet i udbudsmaterialet.

UE/LE er berettiget til at udstede faktura til NemByg, når materialeleverancer er leveret, eller arbejdet er udført. Fakturaer skal være NemByg i hænde senest den 30. i måneden.

Fakturering skal ske sagsvis hvor kontraktarbejder og ekstraarbejder faktureres særskilt med angivelse af sags- og artsnumre som angivet i kontrakten.

Udbetaling for udført arbejde er betinget af, at underentreprisekontrakten foreligger i underskrevet stand, at den aftalte sikkeredsstillelse foreligger og at der er fremsendt dokumentation for UEs ansvarsforsikring.
Desuden er det en betingelse for NemBygs godkendelse af betaling, at der forud for fremsendelse af fakturaer senest den 25. i måneden fremsendes en stadeopgørelse til byggelederens godkendelse.

Modtages korrekt udfyldte fakturaer rettidigt, vil betaling ske løbende måned + 31 dage fra modtagelsen. Ikke korrekt udfyldte fakturaer vil blive afvist. Fakturaer sendes pr. mail til faktura@nem-byg.dk

NemByg er berettiget til at modregne ethvert krav eller tilgodehavende både i aconto faktureringer og i slut entreprisesummen, herunder dagbøder samt evt. (udbedrings)omkostninger afholdt på UEs vegne.

Ved manglende overholdelse af frister og krav i forbindelse med kvalitetsikring og drift- og vedligeholdelsesmateriale er NemByg berettiget til at tilbageholde 5 % af entreprisesummen indtil forholdende lever op til det aftalte.

NemByg er berettiget til at forlange kopi af UEs løbende kvalitetssikringsmateriale, som dokumentation for arbejdets stade og kvalitet i forhold til UEs fremsendte fakturaforslag.

Ved forsinket betaling kan der påløbe morarente i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser fra forfaldsdagen at regne.

Såfremt der mellem NemByg og Bygherren er aftalt særlige vilkår vedrørende mulighed for tilbagehold i entreprisesummen i forbindelse med mangler/forsinkelse, herunder også kvalitetssikring skal UE acceptere tilsvarende tilbagehold, såfremt manglerne/forsinkelsen kan henføres til UEs forhold, eller forhold som UE bærer risikoen for.

UE kan kun give én transport og kun på det samlede tilgodehavende/rest-tilgodehavende hos NemByg og kun til anerkendt pengeinstitut. Transporten skal være påtegnet af UE og har først gyldighed, når den er anmeldt for og noteret af NemBygs økonomiafdeling. Enhver anden overdragelse af fordringer (herunder fakturabelåning/factoring) er ugyldig, hvilket til enhver tid kan påberåbes af NemByg – også med tilbagevirkende kraft.

Tidsplan:


NemByg er berettiget til at forskyde eller forlænge entrepriseperioden med op til 3 måneder uden at dette berettiger UE til erstatning eller godtgørelse.

AB18 § 43 stk. 1. litra a) og b) finder udover i ovenstående tilfælde anvendelse, dog således at UEs tab opgøres jf. § 43 stk. 2.

UE er indforstået med, at terminer forud for UEs aflevering (mellemfrister/mellemterminer) er fastlagt for at sikre færdiggørelse af aktiviteter, som er afgørende for byggeprocessen.

Overholdelse af terminerne forudsætter, at de omfattede arbejder er klar til overdragelse til efterfølgende arbejder.

Forsinkelse:


Der meddeles ikke UE fristforlængelse pga. vejrligsdage, idet UE forudsættes at have inkorporeret sædvanlige vejrligsdage.

Ved UEs ansvarspådragende forsinkelse i byggeperioden – eller ved nærliggende risiko for sådan misligholdelse – er UE forpligtet til at præstere vederlagsfri forcering.

Ved væsentlig forsinkelse eller forsinkelse over 1 uge i forhold til aftalt tidsplan er NemByg endvidere berettiget til på UEs vegne og for dennes regning, ved forudgående varsel af UE at indsætte ekstra ressourcer for at indhente det forsømte eller dog begrænse forsinkelsen.

NemByg er i tilfælde af UEs utilstrækkelige opfølgning ligeledes berettiget til i hastende tilfælde, at lade manglerne udbedre for UEs regning og risiko uden yderligere bevissikring end fotoregistrering af manglerne.

Sikkerhedsstillelse:


Ved alle indgåede kontrakter over kr. 400.000,00 ekskl. moms skal UE stille sikkerhed i henhold til AB 18 § 9.

NemByg kan kræve sikkerheden stillet som en anfordringsgaranti.

Sikkerheden nedskrives i henhold til bestemmelserne i AB18/ABT18.

Idet omfang UE ikke stiller den aftalte sikkerhed er NemByg berettiget til at tilbageholde et beløb svarende til den manglende sikkerhedsstillelse i UEs acontobegæringer.
Tilbageholdet sker frem til korrekt modtagelse af den aftalte sikkerhed.
Såfremt UE ikke stiller den aftalte sikkerhed, er NemByg berettiget at udbetale det tilbageholdte beløb svarende til den sædvanlige nedskrivning af sikkerheden.

Hvis entreprisesummen forhøjes efter entrepriseaftalens indgåelse, har NemByg ret til at kræve en forhøjelse af den stillede sikkerhed, så sikkerheden til enhver tid svarer til 15 % af den faktiske entreprisesum (inklusive ekstraarbejder).

Manglende sikkerhedsstillelse fra UEs side er at betragte som en væsentlig misligholdelse af nærværende aftale.

 

Arbejdskraft:


I det omfang UE anvender udenlandske virksomheder eller selvstændige, som midlertidigt udfører opgaver i Danmark, skal UE sikre at der er sket anmeldelse til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT).

Ved anvendelse af udenlandsk arbejdskraft kan NemByg forlange at modtage kopi af alle ansattes løssedler og yderligere relevant dokumentation for gyldige ansættelseskontrakter, arbejds- og opholdstilladelser mv. inden aconto beløb udbetales. NemByg er berettiget til at forlange bortvisning af alle medarbejdere/underentreprenører fra pladsen, som ikke overholder ovennævnte krav.

Ved påkrav fra NemByg skal UE dokumentere at disse overenskomster følges ved en revisorerklæring fra en statsautoriseret revisor, inden 5 arbejdsdage. Manglende overholdelse af en eller flere af disse betingelser betragtes som væsentlig misligholdelse af kontrakten.

NemByg kan – efter skriftligt påkrav til UE – hæve underentreprisekontrakten, såfremt UE ikke følger den relevante overenskomst for det enkelte fagområde indenfor bygge- og anlægsområdet. Ved ophævelse kan NemByg kræve erstatning for det lidte tab, som følge af forsømmelsen fra UEs side.

UE skal skadeløsholde NemByg for ethvert krav, som NemByg måtte blive pålagt at betale i anledningen af, at UE ikke har iagttaget sin forpligtelse til rettidig anmeldelse i RUT registeret i henhold til udstationeringsloven. Dette omfatter også evt. bødekrav, som er videreført mod NemByg af Bygherren. I det omfang NemByg i øvrigt pålægges udgifter, bod, bøder mv. som følge af UEs eller dennes underentreprenørers overtrædelse af nærværende afsnits bestemmelser, er UE forpligtet til at skadeløsholde NemByg, f.eks. ved at NemByg kan modregne det pågældende beløb i Entreprisesummen eller kræve udbetaling af den stillede sikkerhed.

 

Rygepolitik, alkohol og rusmidler:


Hos NemByg er det forbudt at ryge indendørs, såvel i virksomhedens bygninger som på byggepladser, ligesom det også er forbudt at ryge i virksomhedens biler.

På byggepladser er det som udgangspunkt tilladt at ryge udendørs i anviste rygeområder. Det er ikke tilladt at ryge i skurvogne og materialecontainere. Dertil kommer eventuelle særlige regler for de enkelte byggepladser, som naturligvis også skal efterleves.

Indtag af alkohol og brug af rusmidler accepteres ikke.
Dog kan det efter aftale med NemBygs ledelse være tilladt at nyde alkohol ved særlige lejligheder, eksempelvis rejsegilder og indvielser. Her er det dog et krav, at arbejdet ikke genoptages og at gældende lovgivning omkring alkohol overholdes.

Ved begrundet mistanke om overtrædelse af ovenstående forbeholder NemByg sig retten til at bortvise medarbejderen fra arbejdsstedet.

I tilfælde af gentagne overtrædelser forbeholder NemByg sig retten til, efter én mundtlig og én skriftlig advarsel, at bortvise medarbejderen permanent fra arbejdsstedet.